חמישי

חמישי

חוקרת מושגי יסוד במחשבה הפוליטית ויוזמת את כתיבתם של מאמרים מקוריים בתחום. אוסף המושגים שיצטבר בהדרגה יכלול מושגים מסורתיים הלקוחים מהקאנון של הפילוסופיה הפוליטית, מושגים מיובאים מדיסציפלינות אחרות ומושגים אחרים שחלחלו מחוויות יומיומיות, חולצו מהיסטוריות פוליטיות מקומיות או הומצאו כדי לתאר תופעות חדשות. באמצעות ביאור והגדרה מחדש של מושגים אלה, הקבוצה מבקשת להרחיב את גבולות המחשבה התיאורטית, ובו בזמן להאיר את התנאים הפוליטיים הנוכחיים. בחירת המושגים והאופנים השונים שבהם הם משתרגים זה בזה ומרושתים, תוך כדי יצירה או פרימה של שיח(ים) קוהנרטי(ים), היא אחד מתחומי העיסוק המרכזיים של הקבוצה.

על רקע מערכי היחסים בין כוח, מדינה, שוק ודת בזמננו ולאור העימותים החדשים הקשורים בהם, פרויקט הלקסיקון שואף להציב מחדש שורה של שאלות יסוד על מהות השלטון וגבולות המעשה הפוליטי, על יחסי הגומלין בין מנגנוני המדינה לשוק, על תיאולוגיה פוליטית ופוליטיקה דתית, על מוסד האזרחות והאבחנה בין האזרח ללא-אזרח, על הסדר הפוליטי הגלובלי וצורות המשילה החדשות המתפתחות מתוכו, ועוד. לדיונים מסוג זה יש חשיבות מיוחדת במדינת ישראל, שכינונה לא עוגן מעולם במסורת איתנה של מחשבה פוליטית או של משפט חוקתי, ואשר אין בה כמעט מחשבה ביקורתית על שאלות והנחות יסוד פוליטיות בסיסיות. המחקר בקבוצת הלקסיקון ניזון מהתבוננות ב"מצב הישראלי" ומבקש לברר את החותם שהוא מותיר במחשבה התיאורטית. עם זאת, המחשבה התיאורטית אינה ממוקדת בישראל והיא מכוונת גם לקהילת שיח גלובלית העוסקת במחשבה פוליטית -ביקורתית.

חוקרת מושגי יסוד במחשבה הפוליטית ויוזמת את כתיבתם של מאמרים מקוריים בתחום. אוסף המושגים שיצטבר בהדרגה יכלול מושגים מסורתיים הלקוחים מהקאנון של הפילוסופיה הפוליטית, מושגים מיובאים מדיסציפלינות אחרות ומושגים אחרים שחלחלו מחוויות יומיומיות, חולצו מהיסטוריות פוליטיות מקומיות או הומצאו כדי לתאר תופעות חדשות. באמצעות ביאור והגדרה מחדש של מושגים אלה, הקבוצה מבקשת להרחיב את גבולות המחשבה התיאורטית, ובו בזמן להאיר את התנאים הפוליטיים הנוכחיים. בחירת המושגים והאופנים השונים שבהם הם משתרגים זה בזה ומרושתים, תוך כדי יצירה או פרימה של שיח(ים) קוהנרטי(ים), היא אחד מתחומי העיסוק המרכזיים של הקבוצה.

על רקע מערכי היחסים בין כוח, מדינה, שוק ודת בזמננו ולאור העימותים החדשים הקשורים בהם, פרויקט הלקסיקון שואף להציב מחדש שורה של שאלות יסוד על מהות השלטון וגבולות המעשה הפוליטי, על יחסי הגומלין בין מנגנוני המדינה לשוק, על תיאולוגיה פוליטית ופוליטיקה דתית, על מוסד האזרחות והאבחנה בין האזרח ללא-אזרח, על הסדר הפוליטי הגלובלי וצורות המשילה החדשות המתפתחות מתוכו, ועוד. לדיונים מסוג זה יש חשיבות מיוחדת במדינת ישראל, שכינונה לא עוגן מעולם במסורת איתנה של מחשבה פוליטית או של משפט חוקתי, ואשר אין בה כמעט מחשבה ביקורתית על שאלות והנחות יסוד פוליטיות בסיסיות. המחקר בקבוצת הלקסיקון ניזון מהתבוננות ב"מצב הישראלי" ומבקש לברר את החותם שהוא מותיר במחשבה התיאורטית. עם זאת, המחשבה התיאורטית אינה ממוקדת בישראל והיא מכוונת גם לקהילת שיח גלובלית העוסקת במחשבה פוליטית -ביקורתית.